Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej       

kancelaria komornicza

komornik

wrocław śródmieście

sąd rejonowy

komornicy

wrocław

śródmieście

prawo

egzekucja

we wrocławiu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Robert Kapica

Komornik Sądowy

Sądowy

img
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia 
Śródmieścia we Wrocławiu 
Kancelaria Komornicza nr III we Wrocławiu
Robert Kapica
ul. Widok 10, 50-052 Wrocław 

nr tel: 71 372 59 60
                      71 786 62 79          
   kom. 605 737 137


Rachunek bankowy:
mBank S.A. O/Wrocław
25 1140 1140 0000 4383 7600 1001 

tel. fax 71 342 81 23

Kancelaria jest czynna:
od poniedziałku do czwartku od godz. 9:00 do 15:00
we wtorki od godz. 9:00 do 17:00 w piątki od godz. 9:00 do 14:00

Komornik przyjmuje osobiście:
we wtorki od godz. 13:00 do 17:00
LICYTACJE RUCHOMOŚCI
 
 
 
Licytacje ruchomości
 
 
   
 
 
LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI
 
 
 
Licytacje nieruchomości
 
 
   
 
 
 
Komornik sądowy (…) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania: 
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.2));
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach. na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
5) sporządza protokół stanu faktycznego;
6) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty. 

Ustawa z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 nr poz. 771,1443,1669)

JAK WSZCZĄĆ EGZEKUCJĘ?

  1. Tytuł wykonawczy.
  2. Wniosek egzekucyjny.
  3. Pełnomocnictwo.
  4. Właściwość miejscowa.
  5. Określenie majątku dłużnika.
  6. Współpraca wierzyciela z komornikiem.

Ad. 1

Podstawą egzekucji sądowej jest tytuł wykonawczy, tytuł wykonawczy stanowi tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Najczęściej tytułem egzekucyjnym jest prawomocne orzeczenie sądowe, takie jak nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, czy wyrok zaoczny, zasądzające określone świadczenie pieniężne. Może być nim również ugoda sądowa czy akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji. Co stanowi tytuł egzekucyjny wyczerpująco określił ustawodawca w art. 777 kpc. Kolejnym ważnym elementem jest wspomniana powyżej klauzula wykonalności. Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od Sądu (nie wchodzi tu akt notarialny) nadaje klauzulę wykonalności Sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy, czyli ten Sąd, który wydał orzeczenie. Klauzulę wykonalności nadaje sąd w formie postanowienia i powinna ona zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Brzmienie klauzuli wykonalności określił rozporządzeniem Minister Sprawiedliwości słowami “w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia … 20… r. Sąd …… w …… stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie … oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy”.

Ad. 2

Kolejnym niezbędnym dokumentem - oprócz tytułu wykonawczego wymaganym do wszczęcia egzekucji - jest wniosek egzekucyjny. Wniosek egzekucyjny powinien odpowiadać wymogom pism procesowych, określonych w art. 126 kpc. oraz wymogom zawartym w art. 797 kpc. W szczególności wskazywać świadczenie, które ma być spełnione, czyli jaką kwotę chcemy wyegzekwować i co się na nią składa (należność główna, odsetki, koszty procesu) oraz sposoby egzekucji. Typowe sposoby egzekucji to egzekucja z ruchomości, czyli samochodu, sprzętu RTV i AGD, maszyn i urządzeń, egzekucja z wynagrodzenia za pracę czy egzekucja z rachunku bankowego. Wyróżniamy również egzekucję z wierzytelności, a także egzekucję z innych praw majątkowych - do tej grupy zaliczają się między innymi udziały i akcje w spółkach prawa handlowego. Najbardziej dotkliwym dla dłużników sposobem egzekucji jest egzekucja z nieruchomości. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. Kolejnym niezbędnym elementem wniosku jest podpis wierzyciela, a także wskazanie sposobu przekazania wyegzekwowanych  środków (rachunek bankowy, przekaz pocztowy).

Ad. 3

Wierzyciel, który jest w posiadaniu tytułu wykonawczego, może wystąpić o wszczęcie egzekucji osobiście, składając stosowny wniosek egzekucyjny w kancelarii komorniczej lub przesłać go pocztą. Może również być reprezentowany przez pełnomocnika. Funkcję pełnomocnika może pełnić zarówno zawodowy pełnomocnik w osobie adwokata lub radcy prawnego, jak również wstępny i zstępny (rodzice, dzieci), a także rodzeństwo i małżonek wierzyciela, zaś w przypadku osób prawnych również pracownik tej jednostki. Kto może zostać pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym określa art. 87 kpc. Pełnomocnik działa w imieniu oraz na rzecz mocodawcy i złożone przez niego pisma wiążą organ egzekucyjny. Należy pamiętać, że pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane przez złożenie stosownego oświadczenia przez mocodawcę.

Ad. 4

Właściwość miejscowa określa, który z komorników jest właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Decydujące w tym przypadku jest miejsce zamieszkania dłużnika. Dla przykładu dla dłużnika zamieszkałego w Toruniu właściwi będą wszyscy komornicy działający przy Sądzie Rejonowym w Toruniu. Dla Bydgoszczy wszyscy komornicy działający przy Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy. Od przedstawionego schematu można odstąpić dokonując wyboru komornika w formie pisemnego oświadczenia (na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych). Wybrany komornik - z wyjątkiem egzekucji określonych w ustawie, gdzie właściwość miejscowa jest zastrzeżona - staje się właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

Ad. 5

Skuteczność egzekucji w dużej mierze uzależniona jest od posiadanego majątku przez dłużnika. Precyzyjne jego wskazanie we wniosku egzekucyjnym znacząco usprawnia i zwiększa skuteczność egzekucji. Zatem w interesie wierzyciela jest przekazanie komornikowi jak najwięcej informacji na temat dłużnika i jego majątku, a także wszelkie posiadane dane tożsamości (NIP, REGON, PESEL) oraz właściwe dane adresowe.

Ad. 6

Wierzyciel jest dysponentem prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika. W praktyce oznacza to, że komornik działa w oparciu o wniosek egzekucyjny i w jego zakresie (wyjątek sprawy alimentacyjnej, gdzie działa z urzędu). Wierzyciel w trakcie prowadzonego postępowania może żądać, aby zajęcie ruchomości nastąpiło w jego obecności. W tym wypadku komornik zawiadomi go o terminie, w którym zajęcie ma być dokonane. Jeżeli wierzyciel nie stawi się w wyznaczonym terminie, komornik dokona zajęcia w jego nieobecności. Ponadto wierzyciel jest uprawniony do składania dodatkowych wniosków, zmierzających do sprawnego prowadzenia egzekucji. Komornik zawiadamia Stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna oraz na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy. 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Robert Kapica jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, która obejmuje dzielnicę Śródmieście oraz dzielnicę Stare Miasto miasta Wrocławia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: 1) o egzekucję z nieruchomości, 2) o wydanie nieruchomości, 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, 4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, 5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika. (art. 10.3 ustawy o komornikach sądowych).
 
 
 
A
 
Abramowskiego Edwarda,  aleja Dąbska,  aleja Kochanowskiego Jana,  aleja Matejki Jana,  aleja Paderewskiego Ignacego Jana,  aleja Różyckiego Ludomira,  Anny św.,  Antoniego,  Arrasowa
 
B
 
Bacciarellego Marcelego,  Bacha Jana Sebastiana,  Bałuckiego Michała,  Banacha Stefana,  Bandtkiego Jerzego Samuela,  Barlickiego Norberta,  Bartla Kazimierza,  Bartoszowicka,  Barycka,  Baudouina De Courtenay Jana,  Becka Józefa płk,  Belwederczyków,  Bema Józefa gen.,  Bema Józefa gen. plac,  Benedykta Polaka,  Benedyktyńska,  Bernardyńska,  Białoskórnicza,  Biegasa Bolesława,  Bielarska wyspa,  Biskupa Tomasza Pierwszego,  Biskupia,  Bogusławskiego Wojciecha,  Bohaterów Getta Plac,  Bolesława Chrobrego,  Bolesławiecka,  Borelowskiego Marcina,  Borna Maksa plac,  Bożego Ciała,  Boznańskiej Olgi,  Braci Gierymskich,  Brandta Józefa,  Braniborska,  Brata Alberta,  Brzóski Stanisława ks.,  Bujwida Odona,  bulwar Kulczyńskiego Stanisława,  bulwar Piotra Włostowica,  bulwar Wyszyńskiego Stefana Kardynała,  bulwar Zwierzyckiego Józefa,  św. Barbary
 
C
 
Canaletta Bernarda Belotta,  Chałubińskiego Tytusa,  Chełmońskiego Józefa,  Chemiczna,  Chojnowska,  Chopina Fryderyka,  Cicha,  Cieszkowskiego Augusta,  Cieszyńskiego Antoniego,  Cinciały Andrzeja,  Curie-Skłodowskiej Marii,  Cybulskiego Wojciecha,  Czackiego Tadeusza,  Czarnoleska,  Czerwonego Krzyża,  Czesława Błogosławionego,  Czysta,  Czysty Plac,  Stefana Czarnieckiego
 
D
 
Dąbska aleja,  Damrota Konstantego ks.,  Daszyńskiego Ignacego,  Dembowskiego Edwarda,  Dicksteina Samuela,  Długa,  Dmowskiego Romana,  Dobra,  Dolna,  Dominikański Plac,  Doroty św.,  Drabika Stanisława,  Drobnera Bolesława,  Druckiego-Lubeckiego Franciszka Ksawerego,  Drzewna,  Dubois Stanisława,  Ducha św.,  Dunikowskiego Ksawerego Bulwar,  Dworcowa Nr Nieparzyste
 
E
 
Elsnera Józefa,  Elżbiety św.
 
F
 
Fałata Juliana,  Flisacka,  Franciszkańska,  Franciszkański Plac,  Frycza-Modrzewskiego Andrzeja
 
G
 
Garbary,  Garncarska,  Gdańska,  Gepperta Eugeniusza,  Gersona Wojciecha,  Głogowczyka Jana,  Głogowska,  Głośna,  Głowackiego Bartosza,  Gnieźnieńska,  Godebskiego Cypriana,  Góralska,  Górnickiego Łukasza,  Grabarska,  Grabiszyńska numery nieparzyste od 1 do 89, numery parzyste od 2 do 78,  Grobla Kozanowska,  Grodzka,  Grottgera Artura,  Grunwaldzka,  Grunwaldzki plac,  Gwarna
 
H
 
Handelsmana Marcelego,  Henryka Brodatego,  Henryka Pobożnego,  Heweliusza Jana,  Hlonda Augusta Kardynała,  Hoene-Wrońskiego Józefa Marii
 
I
 
Idaszewskiego Kazimierza skwer,  Idziego św.,  Igielna,  Inowrocławska
 
J
 
Jackowskiego Maksymiliana,  Jadwigi św.,  Jagiełły Władysława,  Jana Kapistrana św.,  Jana Pawła II Plac,  Janickiego Klemensa,  Janiszewskiego Zygmunta,  Jaracza Stefana,  Jasna,  Jatki,  Jęczmienna,  Jedności Narodowej,  Jezierskiego Franciszka Salezego ks.,  Jodłowa,  Joliot-Curie Fryderyka,  Józefa św.
 
K
 
Kanałowa,  Kanonia,  Kapitulna,  Karłowicza Mieczysława,  Kasprzaka Marcina,  Kaszubska,  Katarzyny św.,  Katedralna,  Katedralny plac,  Kazimierska,  Kazimierza Jagiellończyka,  Kazimierza Wielkiego,  Kaznodziejska,  Kępa Mieszczańska wyspa,  Kiełbaśnicza,  Kilińskiego Jana,  Kluczborska,  kładka Bielarska,  kładka Burzowa,  kładka Ogrodowa,  kładka Zwierzyniecka,  Kochanowskiego Jana aleja,  Kolberga Oskara,  Kolejowa,  Kołłątaja Hugona,  Komandorska 1-13, 2-16,  Kominka Bolesława Kardynała,  Konarskiego Szymona,  Kopernika Mikołaja,  Korczaka Janusza,  Kościelny plac,  Kościuszki 1-121, 2-114,  Kościuszki Tadeusza Plac,  Kosiby Aleksandra,  Kossaka Juliusza,  Kosynierów Gdyńskich,  Kotlarska,  Kotsisa Aleksandra,  Kożuchowska,  Kraińskiego Wincentego Ks.,  Krajewskiego Rafała,  Krawiecka,  Kręta,  Krowia,  Krupnicza,  Kruszwica,  Krzysztofa św. Plac,  Krzywa,  Krzywickiego Ludwika,  Księcia Witolda,  Kulczyńskiego Stanisława bulwar,  Kurkowa,  Kurzy Targ,  KuźniczaLedóchowskiego Mieczysława Kardynała
 
L
 
Legionów Plac,  Legnicka,  Lelewela Joachima,  Leszczyńskiego Stanisława,  Libelta Karola,  Lipińskiego Karola,  Liskego Ksawerego,  Litomska,  Lompy Józefa,  Lubińska,  Ludzi Ze Znakiem "P" skwer
 
Ł
 
Łaciarska,  Ładna,  Łąkowa,  Łazienka,  Łęczycka,  Łokietka Władysława,  Łowiecka,  Łukasiewicza Ignacego
 
M
 
Macieja św. plac,  Maja 9,  Malarska,  Malczewskiego Jacka,  Marcina św.,  Marcinkowskiego Karola,  Marii Magdaleny św.,  Matejki Jana aleja,  Mennicza,  Mianowskiego Józefa,  Miarki Karola,  Michalczyka Kazimierza,  Michałowskiego Piotra,  Mickiewicza Adama,  Mielczarskiego Romualda,  Mierosławskiego Ludwika gen.,  Mieszczańska,  Mieszka I,  Mikołaja św.,  Mikołaja św. Plac,  Mikulicza-Radeckiego Jana,  Miła,  Minkowskiego Oskara,  Młodnickiego Artura,  Młodych Techników,  Modrzejewskiej Heleny,  Moniuszki Stanisława,  Monte Cassino,  Mosbacha Augusta,  most Bartoszowicki,  most Grunwaldzki,  most Mieszczański,  most Młyński,  most Pomorski,  most Słodowy,  most św. Klary,  most Szczytnicki,  most Tumski,  most Warszawski,  most Zaleski,  most Zwierzyniecki,  Mostowa,  mosty Jagielloński,  Muzealna,  Muzealny Plac,  Myśliwska
 
N
 
Na Końcu,  Na Szańcach,  Nabycińska,  Najświętszej Marii Panny,  Namysłowska,  Nankera Biskupa Plac,  Nauczycielska,  Nehringa Władysława,  Niemcewicza Juliana Ursyna,  Noakowskiego Stanisława,  Nobla Alfreda,  Norblina Piotra,  Norwida Cypriana Kamila,  Noskowskiego Zygmunta,  Nowa,  Nowowiejska,  Nowy świat,  Nowy Targ Plac,  Nożownicza,  Nulla Franciszka płk
 
O
 
Odrzańska,  Ofiar Oświęcimskich,  Okrzei Stefana,  Oleśnicka,  Olszewskiego Karola,  Oławska,  Ołbińska,  Orląt Lwowskich Plac,  Orłowskiego Aleksandra,  Orzeszkowej Elizy,  Ostrów Tumski wyspa,  Otwarta
 
P
 
Paderewskiego Ignacego Jana aleja,  Pankiewicza Józefa,  Parkowa,  Partyzantów,  Pastelowa,  Pasterska,  Pasteura Ludwika wybrzeże,  Paulińska,  Pautscha Fryderyka,  Pawła św.,  Pawłowa Iwana,  Pestalozziego Jana Henryka,  Piasek wyspa,  Piaskowa,  Piastowska,  Pierwszej Dywizji,  Pilata Stanisława,  Piłsudskiego Józefa Marszałka Aleja,  Pionierów Wrocławskich skwer,  Piramowicza Grzegorza ks.,  Piwna,  plac Bema Józefa Gen.,  plac Borna Maksa,  plac Grunwaldzki,  plac Katedralny,  plac Kościelny,  plac Macieja św.,  plac Polski,  plac Powstańców Warszawy,  plac Powstańców Wielkopolskich,  plac Słowiański,  plac Staszica Stanisława ks.,  plac Strzelecki,  plac Westerplatte,  Plater Emilii,  Pochyła,  Podwale 1-65, 2-55,  Podwórcowa,  Polaka Benedykta,  Pomorska,  Poniatowskiego Józefa Księcia,  Portowa,  Potebni Andrzeja,  Powstańców Warszawskich skwer,  Powstańców Wielkopolskich plac,  Poznańska,  Probusa Henryka,  Promień,  Prosta,  Prusa Bolesława,  Przejście Garncarskie,  Przejście Żelaźnicze,  Przeskok,  Psie Budy,  Pszenna,  Ptasia,  Pugeta Ludwika,  Purkyniego Jana Ewangelisty
 
R
 
Reja Mikołaja,  Rejtana Tadeusza,  Robotnicza 1-69, 2-72,  Rodakowskiego Henryka Hipolita,  Roentgena Wilhelma,  Roosevelta Franklina Delano,  Rostafińskiego Józefa,  Rozbrat,  Rozjezdny Plac,  Różyckiego Ludomira aleja,  Ruchu Oporu Olimp Skwer,  Ruska,  Rybacka,  Rybia,  Rychtalska,  Rydygiera Ludwika,  Rynek,  Rynek-Ratusz,  Rynek-Szczepiński,  Rzeźbiarska,  Rzeźnicza
 
S
 
Sempołowskiej Stefanii, Sołtysia, Sopocka, Sowińskiego Józefa gen., Spółdzielcza, Srocza Stacyjna,,  Sępa - Szarzyńskiego Mikołaja, Stanisławskiego Jana, Starogroblowa, Staromłyńska, Staszica Stanisława ks. plac, Stawowa, Stefczyka Franciszka,  Siemiradzkiego Henryka, Stein Edyty Błogosławionej, Strażnicza, Strzegomska 1-9, 2-10, Strzegomski Plac, Strzelecki plac, Stwosza Wita,  Sienkiewicza Henryka,  Sierakowskiego Zygmunta,  Sikorskiego Władysława Gen.,  SkargiPiotra Ks.,  Składowa,  skwer Ludzi Ze Znakiem "P",  skwer Pionierów Wrocławskich,  skwer Powstańców Warszawskich, Suchardy Edwarda, Sukiennice Szajnochy Karola, Szanieckiego Jana,  skwer Profesora Kazimierza Idaszewskiego,  skwer Sybiraków, Szczepińska, Szczytnicka, Szewska, Szpitalna, Szprotawska, Szramka Emila ks., Szymanowskiego Karola,  skwer Zbyszka Cybulskiego, Sądowa, Salezjańska Sławka Walezego, Słowackiego Juliusza Aleja, Słowiańska, Słowiański plac, Słubicka, Smętna, Smolecka, Smoleńskiego Jerzego Józefa, Smoluchowskiego Mariana Sokolnicza, Solidarności Plac, Solny Plac,
 
Ś
 
Środkowa,  Śrubowa,  Śrutowa,  św. Anny,  św. Idziego,  św. Jadwigi,  św. Józefa,  św. Macieja plac,  św. Marcina,  św. Wincentego,  Świdnicka,  Świebodzka,  Świętochowskiego Aleksandra,  Świętokrzyska, Ślewińskiego Władysława, Śniadeckich Jędrzeja i Jana, Ścinawska
 
T
 
św. Trójcy,  Teatralna,  Teatralny Plac,  Tęczowa,  Tomasza Pierwszego Biskupa,  Tramwajowa,  Trzebnicka,  Trzemeska
 
U
 
Ukryta,  Uniwersytecka,  Uniwersytecki Plac,  Urbańskiego Jerzego Jana,  Ustronie
 
W
 
Walecznych,  Waryńskiego Ludwika,  Warzywnicza,  Wąska,  Westerplatte plac,  Widok,  Wieniawskiego Henryka,  Wierzbowa,  Więzienna,  Wincentego św.,  Wita św.,  Witelona,  Wittiga Edwarda,  Wiwulskiego Antoniego,  Włodkowica Pawła,  Wodna,  Wojciecha z Brudzewa,  Wojtkiewicza Witolda,  Wolności Plac,  Wróblewskiego Zygmunta,  Wrocławczyka Michała,  Wszystkich Świętych,  wybrzeże,  wybrzeże Pasteura Ludwika,  wybrzeże Wyspiańskiego Stanisława,  Wyczółkowskiego Leona,  Wygodna,  Wysockiego Piotra,  Wysoka,  wyspa Bielarska,  wyspa Kępa Mieszczańska,  wyspa Ostrów Tumski,  wyspa Piasek,  wyspa Słodowa,  wyspa Tamka,  Wyspiańskiego Stanisława,  Wystawowa,  Wyszyńskiego Stefana Kardynała,  Wyszyńskiego Stefana Kardynała bulwar
 
Z
 
Gabrieli Zapolskiej,  Zachodnia,  Zaka Eugeniusza,  Zaporoska 1-13, 2-10,  Zaułek Wolski,  Zbyszka Cybulskiego skwer,  Zdrowa,  Zelwerowicza Aleksandra, Zgorzelecka, Zielińskiego Tadeusz 1-17, 2-18, Zielonego Dębu, Zielonogórska, Ziemowita, Złotoryjska, Zyndrama z Maszkowic
 
Ż
 
Żeromskiego Stefana,  Żiżki Jana,  Żmichowskiej Narcyzy,  Żytnia, Żiżki Jana, Żeromskiego Stefana
 
 
 
 
 
 
W celu ustalenia czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego, komornik sądowy może wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK). Zakres udostępnianych informacji jest szeroki i obejmuje między innymi: rodzaj, markę, typ i model pojazdu, numer rejestracyjny, rok produkcji, serię i numer karty pojazdu, numer VIN lub numer nadwozia, dane właściciela oraz posiadacza pojazdu, a także informację na temat aktualnego obowiązkowego OC oraz inne adnotacje urzędowe.

Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych – w przypadku osób fizycznych numer PESEL, w przypadku pozostałych podmiotów inne niezbędne dane, na przykład numer REGON. Udostępnienie danych nie podlega opłacie.        
 
 
W celu kontaktu z pracownikami kancelarii proszę o odwiedzenie nas osobiście w godzinach otwarcia lub skorzystanie z innej formy kontaktu:
 


ul. Widok 10
50-052 Wrocław         
 
 
 
Wyślij wiadomość do mnie
      * przepisz kod  
Img
 
      * pola wymagane
 
 
 
 
 
Dodano poniedziałek, 19 październik 2015
 
Na stronie Krajowej Rady Komorniczej znajdziecie Państwo wiele ciekawych informacji na temat zawodu komornika i nie tylko.

 
 
Dodano poniedziałek, 19 październik 2015
 
Tutaj znajdują się informacje dotyczące spraw lokalnych i nie tylko.

 
 
Dodano poniedziałek, 19 październik 2015
 
Pod tym adresem znajdziecie Państwo informacje o odbywających się licytacjach komorniczych na terenie całego kraju.
 
 
stat4u
 
Copyright © 2016 - 2018. All Rights Reserved.  Created by Future Project